Allt du behöver veta om PCR test

Vad är pcr test?

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en teknik som används för att amplifiera (öka mängden av) DNA-sekvenser. PCR-test används ofta inom medicinsk diagnostik för att detektera virus och bakterier, till exempel SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19.

PXR test

I en PCR-test, tas en provbit (till exempel näs-/svalgprov), och DNA från det provmaterialet extraheras och amplifieras tills det finns tillräcklig mängd DNA för att detekteras. Resultaten från PCR-test är normalt tillgängliga efter några timmar till ett par dagar.

Hur fungerar ett pcr test?

PCR-testet fungerar genom att använda enzymet polymeras för att replikera ett mål DNA-sekvens många gånger. Följande är de vanliga stegen i en PCR-test:

 1. Provinsamling: Ett prov, till exempel näs-/svalgprov, tas från en person som misstänks ha ett virus eller en bakterie.
 2. DNA-extraktion: DNA från provmaterialet extraheras och rena från eventuella andra ämnen.
 3. PCR-reaktion: De renade DNA-proverna blandas med en polymeras, primers (små DNA-sekvenser som målsekvensen är specificerad för), och en buffertlösning som innehåller nukleotider (byggstenar i DNA).
 4. Cykler av uppvärmning och kylning: PCR-reaktionen utsätts för en serie cykler av uppvärmning och kylning som möjliggör för DNA-replikation.
 5. Detektering: Efter PCR-reaktionen är klar, kan det detekterade DNA-provet analyseras med hjälp av elektrofores eller annan metod för att avgöra om målsekvensen förekommer i provmaterialet.

10 vanliga frågor med svar om PCR test

Här är några vanliga frågor om PCR-tester:

 1. Vad är syftet med en PCR-test?
 2. Hur görs en PCR-test?
 3. Hur noggrann är en PCR-test?
 4. Hur länge tar det för att få resultat från en PCR-test?
 5. Kan en PCR-test visa falska positiva resultat?
 6. Hur påverkas resultatet av PCR-test av tidpunkten för provtagning?
 7. Behövs en PCR-test för alla med symtom på COVID-19?
 8. Kan en PCR-test användas för att bekräfta immunitet mot COVID-19?
 9. Vad är skillnaden mellan en PCR-test och en snabbtest?
 10. Kan PCR-tester användas för andra sjukdomar än COVID-19?

Vad är syftet med en PCR-test?

Det primära syftet med en PCR-test (Polymerase Chain Reaction) är att identifiera närvaron av en viss DNA-sekvens i en biologisk provtagningsenhet, såsom blod, slemhinnor eller sputum. PCR-tester är ofta använda för att detektera virus eller bakterier, såsom SARS-CoV-2 viruset som orsakar COVID-19.

De är också använda inom medicinsk forskning, genetik, och mikrobiologi för att fastställa orsaken till en mängd olika sjukdomar. I allmänhet hjälper PCR-tester till att fastställa närvaron av en sjukdom i ett tidigt skede, vilket underlättar snabb behandling och förhindrar spridning till andra.

Hur görs en PCR-test?

PCR-test (Polymerase Chain Reaction) utförs i följande steg:

 1. Provtagning: En biologisk provtagningsenhet, såsom näs- eller halsprov, blod eller urin, tas från patienten.
 2. Extraction av RNA: RNA, inklusive virus-RNA, extraheras från provtagningsenheten.
 3. Konvertering till cDNA: RNA konverteras till cDNA (komplementär DNA) med hjälp av enzymet reverse transkriptas.
 4. PCR-reaktion: En specifik sekvens av cDNA från viruset amplifiseras med hjälp av enzymet polymeras och specifika primrar som binder till mål-DNA-sekvensen. Denna amplifikation utförs under en repetitiv cykel av värmebehandling och kylning tillsammans med tillägg av enzymer och nukleotider.
 5. Analyse: Det förstorade PCR-produktet analyseras för att bestämma närvaron eller frånvaron av virus-DNA.
 6. Resultat: Resultatet från en PCR-test är vanligtvis tillgängligt inom några dagar och anges som positivt eller negativt, beroende på närvaron eller frånvaron av virus-DNA.

Notera att stegen och detaljerna i PCR-proceduren kan variera beroende på den specifika testet och provtagningsenheten.

Hur noggrann är en PCR-test?

PCR-tester (Polymerase Chain Reaction) är vanligtvis mycket känsliga och specifika för detektering av virus-DNA, inklusive SARS-CoV-2 viruset som orsakar COVID-19. Detektionsgränsen för PCR-tester är ofta mycket låg, vilket gör dem effektiva för detektering av viruset i ett tidigt skede av en infektion.

Emellertid kan det finnas viss osäkerhet eller risk för falska positiva resultat. Dessa kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive provtagningsfejl, bristande laboratoriehygien, och förorenade prov. För att minimera risken för falska resultat är det viktigt att följa standardiserade procedurer för provtagning, hantering och analys.

Det är också viktigt att notera att PCR-tester är designade för att detektera viruset, inte bekräfta sjukdomen. En positiv PCR-test bekräftar närvaron av viruset, men det säkerställer inte nödvändigtvis att patienten har symtom eller är sjuk. Därför är det viktigt att använda andra metoder, såsom kliniska observationer och sjukdomshistorik, för att bedöma patientens hälsotillstånd.

Hur länge tar det för att få resultat från en PCR-test?

Tiden för att få resultat från en PCR-test (Polymerase Chain Reaction) varierar beroende på en mängd faktorer, inklusive tillgången på laboratoriekapacitet, provhanteringstiden och analysmetoden.

Vanligtvis tar det mellan 24 till 72 timmar att få resultat från en PCR-test. I vissa fall kan resultatet vara tillgängligt på samma dag, men detta är inte alltid fallet, särskilt under tider med hög efterfrågan på tester.

Det är viktigt att notera att tiden för att få resultat från en PCR-test kan variera stort mellan olika laboratorier och geografiska områden. För att få det mest aktuella och tillförlitliga resultatet bör man kontakta det specifika laboratoriet som ska utföra testet för att få information om den förväntade leveranstiden.

Kan en PCR-test visa falska positiva resultat?

Ja, det är möjligt att få falska positiva resultat från en PCR-test (Polymerase Chain Reaction). Falska positiva resultat kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive provtagningsfejl, bristande laboratoriehygien och förorenade prov.

För att minimera risken för falska positiva resultat är det viktigt att följa standardiserade procedurer för provtagning, hantering och analys, samt att använda högkvalitativa PCR-reagenser och utrustning.

Det är också viktigt att notera att PCR-tester är designade för att detektera virus-DNA, inte bekräfta sjukdomen. En positiv PCR-test bekräftar närvaron av viruset, men det säkerställer inte nödvändigtvis att patienten har symtom eller är sjuk. Därför är det viktigt att använda andra metoder, såsom kliniska observationer och sjukdomshistorik, för att bedöma patientens hälsotillstånd.

Hur påverkas resultatet av PCR-test av tidpunkten för provtagning?

Tidpunkten för provtagning kan påverka resultatet av en PCR-test (Polymerase Chain Reaction) på ett antal sätt. En för tidig provtagning, innan virusnivåerna i kroppen har byggts upp till tillräckliga nivåer, kan leda till falskt negativa resultat. Å andra sidan, en för sen provtagning, när virusnivåerna har sjunkit till låga nivåer, kan också leda till falskt negativa resultat.

Därför är det viktigt att följa riktlinjerna för provtagning från den ansvariga myndigheten eller sjukvårdspersonalen, som vanligtvis rekommenderar provtagning vid en specifik tidpunkt i förhållande till utbrottets start och symptomdebut.

Det är också viktigt att notera att resultatet från en PCR-test kan påverkas av en mängd andra faktorer, inklusive provtagningsmetoden, hanteringen av provmaterialet, laboratorieutrustningen och analysmetoden. För att säkerställa tillförlitliga resultat rekommenderas det att använda en certifierad och erfaren laboratoriepraxis.

Behövs en PCR-test för alla med symtom på COVID-19?

Nej, det är inte nödvändigt att alla med symtom på COVID-19 (Coronavirus sjukdom 2019) genomgår en PCR-test (Polymerase Chain Reaction). Beslut om att genomföra en PCR-test tas vanligtvis baserat på en bedömning av sjukvårdspersonal eller läkare, som tar hänsyn till patientens symtom, sjukdomshistorik och möjlig exponering för viruset.

Vissa patienter med milda eller inga symtom kan välja att inte genomgå en PCR-test, medan andra patienter med mer allvarliga eller komplicerade symtom kan rekommenderas en testning. Det är viktigt att följa riktlinjerna från den ansvariga myndigheten eller sjukvårdspersonalen för att bestämma om en PCR-test är nödvändig.

Det är också viktigt att notera att PCR-tester inte är den enda metoden för att diagnostisera COVID-19. Andra metoder, såsom sjukdomshistorik, kliniska observationer och andra laboratorietester, kan också användas för att stärka diagnosen och bekräfta närvaron av viruset.

Kan en PCR-test användas för att bekräfta immunitet mot COVID-19?

Nej, en PCR-test (Polymerase Chain Reaction) är inte ett tillförlitligt sätt att bekräfta immunitet mot COVID-19 (Coronavirus sjukdom 2019). PCR-tester är utformade för att detektera närvaron av virusets RNA i ett prov, inte för att mäta antikroppsnivåer eller bekräfta immunitet.

Vad är skillnaden mellan en PCR-test och en snabbtest?

PCR-test (Polymerase Chain Reaction) och snabbtest är två olika typer av tester som används för att detektera närvaron av COVID-19 (Coronavirus sjukdom 2019).

En PCR-test är en labbaserad metod som utförs på ett prov från näsan eller svalget och är den mest tillförlitliga metoden för att detektera närvaron av viruset. PCR-tester är utformade för att detektera RNA från viruset genom att replikera det i stora mängder, vilket gör det möjligt att detektera viruset även vid låga nivåer.

En snabbtest är en snabbare, mindre komplex metod för att detektera viruset. Snabbtester är oftast enkla, självtest som görs på plats och kan ge resultat inom en timme. Snabbtester är mer tillgängliga och kostnadseffektiva än PCR-tester, men de är också mindre tillförlitliga och kan ge falska negativa resultat.

Kan PCR-tester användas för andra sjukdomar än COVID-19?

Ja, PCR (Polymerase Chain Reaction) test är en möjlig teknik för diagnostik av många andra sjukdomar förutom COVID-19, som exempelvis influensa, tuberculosis, meningokocker och human papillomavirus.

You may also like...